Административен съд - ХасковоАдм. д. № 731/ 2021г.
07/30/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Област – Хасково на разпоредбата на чл.97, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.д. №731/2021г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: