Административен съд - БургасАдм. д. № 1488/ 2023г.
08/28/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Дарин Христов - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Бургас, във връзка с преписка изх, № 4609/2023 г. на Административен отдел при ОП Бургас срещу - чл.38,ал.4,т.1 в частта: „ Които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото си без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на придвиждането си.“ и „Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е над 50% ( петдесет процента).“ , както и чл. 38, ал.4, т.2, и т.З, - чл.39 в частта: „,,,и притежават собствено превозно средство. В случаите на лица под 18 годишна възраст, превозното средство трябва да е собственост на родител, настойник или попечител на правоимащото лице “ , - чл.40, ал.2, т.6, - чл.41, ал.1 в частта: „... на превозните средства“...и чл.40, ал.1,т.З, от НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ /Приета с Решение № 68 от 18.03.2020 г., Изм. и допъл. с Решение № 159 от 26.08.2020 г./, по което е образувано адм.д. №1488/2023г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: