Административен съд – ЯмболАдм. д. № 337/ 2021г.
01/14/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 21, чл. 64, ал. 1, изр. 1-во, чл. 65, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Тунджа“, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация, по което е образувано адм.д. №337/2021г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: