Административен съд - София-областАдм. д. № 1021/ 2023г.
09/19/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - София на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Костинброд, приета от Общински съвет Костинброд, по което е образувано адм.д. №2021/2023г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: