Административен съд - СилистраАдм. д. № 240/ 2021г.
01/05/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Ситово, приета с Решение № 112 по Протокол № 14/ 18. 12. 2018 г. от заседание на Общинския съвет-Ситово, по което е образувано адм.д. №240/2021г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: