Административен съд - София-областАдм. д. № 36/ 2022г.
01/18/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Софийска окръжна прокуратура на чл. 4, ал. 2 в частта „по решение на председателския съвет“, чл. 19, чл. 20, чл. 66, ал. 1 в частта „подпомаган от председателския съвет“ и ал. 4. чл. 68а. ал. 1, т. 1 в частта „утвърден от председателския съвет" от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Самоков, по което е образувано адм.д. №36/2022г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: