Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2032/ 2023г.
08/25/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с която се оспорва Заповед № 22Ю-РОА-451/08.09.2022 г. на Кмета на район „Южен“ при община Пловдив, с която е наредено премахване на три броя айланти /саморасли/, намиращи се на ул. „Кукленско шосе“ /Флавия бизнес парк/, и извършване оформяне на короната на 23 броя ясени, намиращи се на ул. „Кукленско шосе“ /Флавия бизнес парк/, по което е образувано адм.д. №2032/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: