Административен съд - БургасАдм. д. № 38/ 2022г.
01/20/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр.Бургас на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Приморско само в частта относно цитираните норми на чл.7, ал.1 т.1 и чл.12, ал.2,като приети при пренебрегване рамката на чл.76, ал.3 от АПК, респективно на чл.8 от Закона за нормативните актове, по което е образувано адм.д. №38/2022г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: