Административен съд - КърджалиАдм. д. № 331/ 2023г.
08/22/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кърджали, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура Кърджали на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №14/18.12.2019 г. на Общински съвет – Ардино, по което е образувано адм.д. №331/2023г. по описа на Административен съд - Кърджали.
СЕКРЕТАР: