Върховен административен съд
Втора колегия
Второ отделение
Адм. д. № 7210/ 2021г.
08/04/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от адвокат Г. Хр. Г., с която се оспорва разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, по което е образувано адм.д. №7210/2021г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: