Административен съд - София-градАдм. д. № 5687/ 2021г.
08/10/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от протокол № 82/27.04.2021 г.,, по което е образувано адм.д. №5687/2021г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: