Административен съд - София-област


Адм. д. № 151/ 2022г.
01/18/2022г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - София-област, на основание чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от „МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ“ АД с която се оспорва Решение №35/28.01.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, по което е образувано адм.д. №151/2022г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: