Административен съд - Добрич


Адм. д. № 356/ 2021г.
09/09/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал. 2, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Областен управител на област Добрич с която се оспорва Решение (без номер) по т. 2 от Дневния ред по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което в процедура по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА е прието повторно Решение № 340/ 03.06.2021 г. по Протокол № 22 от заседание, преведено на 03.06.2021 г. на Общински съвет – Балчик, с което е приета Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, по което е образувано адм.д. №356/2021г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: