Върховен административен съд

Първа колегия
Четвърто отделение
Адм. д. № 5800/ 2021г.
08/02/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 на Министерски съвет от 18.01.2016 г., обн. ДВ, бр. 6/22.01.2016 г., по което е образувано адм.д. №5800/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: