Административен съд - СилистраАдм. д. № 237/ 2021г.
01/04/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на Наредбата за организацията на движението на територията на Община гр.Силистра, в частта ѝ на Раздел III-I „Режим на преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания“ , по което е образувано адм.д. №237/2021г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: