Административен съд - София-областАдм. д. № 1020/ 2023г.
09/08/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл.188 във връзка с чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Йова Петрова-прокурор в Окръжна прокуратура-София на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община-Пирдоп, приета с Решение№37 по Протокол№4 от 30.03.2023г. от Общински съвет-Пирдоп, по което е образувано адм.д. №1020/2023г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: