Върховен административен съд
Първа колегия
Трето отделение
Адм. д. № 6939/ 2021г.
08/05/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от "Алеко" ЕООД, гр. Смолян; "Здравков" ЕООД, гр. Смолян и "Давидково-2" ЕООД гр. Смолян, чрез адвокат И. М. Т. с която се оспорва План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г. /ПУРБ 2016-2021/, приет с Решение № 1106 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет на Република България /Доказателство № 1/, единствено в частта му: раздел 3 "Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите", Таблица 1 "Зони от Натура 2000, определени като зони за защита на водите, съгласно директивата за птиците", ред 6, вписване на водно тяло с код: BG3AR700R038 и Приложение № 10 към Раздел 3, част "Зони по "Натура 2000", определени като зони за защита на водите, съгласно Директивата за птиците", ред 6, вписване на водно тяло с код: BG3AR700R038, по което е образувано адм.д. №6939/2021г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: