Административен съд - София-областАдм. д. № 48/ 2022г.
01/19/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура София на чл. 4 ал. 2 в частта „председателския съвет“, чл. 18 т. 1, чл. 19, чл. 20, чл. 49 ал. 2 в частта „или от член на председателския съвет“, чл. 66 ал. 1 в частта „подпомаган от председателския съвет“, ал. 4, чл. 144 ал. 1 в частта „подпомаган от председателския съвет“, ал. 2 изр. първо от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация, приет с Решение № 24 по протокол № 3/17.12.2019г. на Общински съвет – Мирково, изменен с Решение № 180 по Протокол № 13/28.10.2020г. на Общински съвет - Мирково, поради противоречието им с материално правните разпоредби – чл. 146 т. 4 от АПК, по което е образувано адм.д. №48/2022г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: