Административен съд - София-областАдм. д. № 1289/ 2021г.
01/06/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура София на чл. 4 ал. 3, чл. 16 ал. 1 т. 14, чл. 18 т. 1, чл. 19, чл. 20, чл. 60 ал. 1, чл. 62 ал. 1 и ал. 4 в частта „… председателски съвет..“ от Правилник на Общински съвет Пирдоп, приет с Решение № 7 по протокол № 4/24.11.2015г. на Общински съвет – Пирдоп, поради противоречието им с норми на нормативни актове от по – висока степен, по което е образувано адм.д. №1289/2021г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: