Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 405/ 2021г.
07/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Стражица, приета с Решение №113 по Протокол №12 от 28.04.2016г. на Общински съвет Стражица, по което е образувано адм.д. №405/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: