Административен съд - СилистраАдм. д. № 235/ 2021г.
01/04/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на Наредба №23 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Дулово, приета с Решение № 298 по Протокол № 20 / 30.08.2013 г. от заседание на Общинския съвет гр.Дулово, по което е образувано адм.д. №235/2021г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: