Административен съд - Плевен


Адм. д. № 583/ 2023г.
08/28/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен с която се оспорва чл. 14 в от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, приета с Решение №84/27.09.2009 год., на Общински съвет Кнежа, ал. 1 За доказване правото на преференциално паркиране на МПС, които превозват хора с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51% се легитимират пред проверяващите органи с талони, издавани от Общинска администрация-Кнежа. ал.2 За издаване на талон е необходимо, лицето - инвалид с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51% да представи решение на ТЕЛК, документ за самоличност и талон на собственото МПС.Талонът се издава в седем дневен срок от постъпване на молбата в община Кнежа.“ ал.З На територията на Община-Кнежа важат документи, признаващи правото на ползване паркинг местата за хора с увреждания, издадени и от други общини.“, по което е образувано адм.д. №583/2023г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: