Административен съд - ЛовечАдм. д. № 415/ 2021г.
01/11/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Ловеч, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура Ловеч на чл.14, ал.1, т.1 в частта „...председателския съвет...“, чл.17, ал.4, т.1, чл.18, чл.18а и чл.34, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г., с които е въведена фигурата и са предвидени функции на т. нар. „Председателски съвет“, приет с решение № 29/20.12.2019 г. на ОбС – Тетевен, по което е образувано адм.д. №415/2021г. по описа на Административен съд - Ловеч.
СЕКРЕТАР: