Върховен административен съд
Първа колегия
Осмо отделение
Адм. д. № 1535/ 2023г.
08/21/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от П.Т.З., чрез пълномощника адвокат Б. Б. с която се оспорва чл.73/1/, в частта: категории - "М", в населено място - 50 км/ч, извън населено място - 50 км/ч от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, приет с Постановление №36 на Министерски съвет на Република България от 1996 година, по което е образувано адм.д. №1535/2023г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: