Административен съд - МонтанаАдм. д. № 531/ 2023г.
09/15/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Монтана на разпоредбата на чл.32б, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, приета с Решение №80 от протокол №10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец допълнена с Решение №283 по протокол №28/19.04.2013г. изменена с Решение №91 по протокол №3/29.12.2015г., изм. с Решение №259 по протокол №12/30.06.2016г., изм. с Решение №260 по протокол №12/30.06.2016г. доп. и изм. с Решение №614 по протокол №47 от 19.09.2018г., доп. и изм. с Решение №207 по протокол №21/16.02.2021г. на Общински съвет – Вършец, по което е образувано адм.д. №531/2023г. по описа на Административен съд - Монтана.
СЕКРЕТАР: