Административен съд - Велико Търново


Адм. д. № 459/ 2021г.
07/29/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Областния управител на Област Велико Търново с която се оспорва Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени, приет с Решение № 349/27.05.2021 г. и потвърден със следващо такова № 377/21.06.2021 г. на Общинския съвет – Павликени, по което е образувано адм.д. №459/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: