Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2036/ 2023г.
08/28/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 от АПК,във връзка с члц188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с която се оспорва Заповед № ЗРИ 303/10.05.2023 г. на Кмета на район „Източен“ при община Пловдив, с която е разрешено на Директора ПГАСГ „Арх.Камен Петков“ премахване на шест броя Конски Кестен, един брой Шестил, един брой Айлант,един брой Див Рожков, три броя Японска Софора, един брой Пауловния, един брой Дребнолистна липа и един брой Хартиено дърво, намиращи се в двора на гимназията, по което е образувано адм.д. №2036/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: