Върховен административен съд

Втора колегия
Седмо отделение
Адм. д. № 6105/ 2021г.
09/08/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРКВКУ/Наредбата), приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерски съвет, обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., по което е образувано адм.д. №6105/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: