Административен съд - СилистраАдм. д. № 152/ 2023г.
08/17/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на Наредба № 23 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово, по което е образувано адм.д. №152/2023г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: