Административен съд - София-областАдм. д. № 35/ 2022г.
01/14/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК, чл. 192 от АПК, чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, чл. 196 от АПК във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 от АПК и чл. 163 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор в Софийска Окръжна прокуратура на разпоредбите на чл.12, чл.15, ал.1, т.13 и чл.100 ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Етрополе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация разпоредбата, приет с Решение №31 по Протокол №4 от 29.01.2020г., Общински съвет - Етрополе и по реда на чл. 185 и сл. От АПК се иска тяхната отмяна, като незаконосъобразна поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, по което е образувано адм.д. №35/2022г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: