Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 476/ 2021г.
09/13/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник Окръжен прокурор при ВТОП на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 424 по Протокол № 26/28.4.2005г. на Общински съвет гр. Г. Оряховица с искане за отмяната й като незаконосъобразна или отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал.3 и ал. 4 ,чл.13 и чл. 15 от нея, по което е образувано адм.д. №476/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: