Административен съд - БургасАдм. д. № 1921/ 2021г.
08/12/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Районна прокуратура –Бургас на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево, в частта относно такса за техническа услуга УТ-35 от приложение №4 към чл.35, т.9 от наредбата, по което е образувано адм.д. №1921/2021г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: