Върховен административен съд

Първа колегия
Трето отделение
Адм. д. № 6528/ 2021г.
08/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от П. А. В срещу Тарифа за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета от Министерски съвет (в отделни разпредби), на 17.06.2021 г., по което е образувано адм.д. №6528/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: