Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2077/ 2023г.
08/18/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Плевен, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с която се оспорва Заповед № ЗРИ-328/25.05.2022 г. на Кмета на район „Източен“ при община Пловдив, с която е наредено премахване на четири броя Софора и един брой Акация, намиращи се на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 35-северен тротоар, гр. Пловдив, по което е образувано адм.д. №2077/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: